DASAR PRIVASI

 
PENGENALAN
 
Kumpulan Agroharta berkomitmen untuk melindungi dan menghormati privasi anda. Dasar Privasi ini ("Dasar Privasi") menjelaskan data peribadi yang kami kumpulkan melalui penggunaan aplikasi mudah alih kami (aplikasi KUDA MERAH dan aplikasi KM DEALER) dan laman web kami (www.agroharta.com.my) serta produk, perkhidmatan, dan sebarang ciri yang ditawarkan oleh Agroharta (secara kolektif, "Perkhidmatan"), termasuk bila dan mengapa kami mengumpulkannya, bagaimana kami menggunakannya, syarat di bawah mana kami mungkin mendedahkannya kepada orang lain, dan bagaimana kami menjaga keselamatannya.
 

Dasar Privasi ini dikeluarkan kepada semua individu yang merupakan pelawat atau pengguna aplikasi dan laman web kami, atau sebaliknya maklumat peribadi mereka yang diberikan kepada kami dalam kursus di mana-mana Perkhidmatan kami. Bergantung pada konteks, "anda" atau "kepunyaan anda" mungkin merujuk kepada:

 

 • Para pengguna akhir dan pelanggan kami, iaitu individu yang menggunakan mana-mana Perkhidmatan kami untuk tujuan peribadi atau profesional dan individu yang bertransaksi dengan kami atau mana-mana peniaga dan peniaga sekutu kami melalui aplikasi atau laman web kami.

 • Wakil-wakil pengguna akhir dan pelanggan kami, iaitu individu yang bertindak bagi pihak mana-mana pengguna perniagaan atau korporat dalam komunikasi, proses pendaftaran, atau transaksi dengan kami.

   

 • Para pelawat kami, iaitu individu yang menggunakan aplikasi atau laman web kami atau berkomunikasi dengan kami tanpa log masuk ke akaun pengguna.

   

 • Para peniaga dan peniaga sekutu kamiiaitu, peniaga individu yang berpotensi atau sedia ada, serta mana-mana individu yang bertindak bagi pihak, memiliki sebarang kepentingan, atau memegang jawatan dalam mana-mana perniagaan yang berpotensi atau sedia ada. Jika anda adalah seorang Peniaga atau Peniaga Sekutu, sila rujuk kepada Lampiran dalam Dasar Privasi ini untuk syarat-syarat yang khusus terpakai kepada anda.

   

Sila baca Dasar Privasi ini dengan teliti untuk memahami amalan kami berkenaan data peribadi anda dan bagaimana kami akan memperlakukannya.
 
 
SIAPA KAMI
 
Untuk tujuan Dasar Privasi ini, istilah "data peribadi" merujuk kepada sebarang maklumat yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung kepada individu, di mana individu tersebut boleh dikenal pasti dan termasuk data peribadi sensitif dan pendapat tentang mana-mana individu. Data peribadi sensitif mungkin termasuk maklumat seperti kesihatan fizikal atau mental atau keadaan perubatan, pendapat politik, kepercayaan agama atau kepercayaan lain yang serupa, dan komisen atau tuduhan melakukan apa-apa kesalahan.
 
Anda boleh memilih sama ada untuk memberikan data peribadi anda kepada kami, termasuk data peribadi sensitif. Dengan memberikan data peribadi anda kepada kami dan/atau menggunakan Perkhidmatan, aplikasi, dan laman web kami, anda bersetuju dengan pengumpulan, penggunaan, dan pendedahan data peribadi anda mengikut Dasar Privasi ini.
 

Dalam Dasar Privasi ini, istilah "Agroharta", "kami", "kita", dan "kami" merujuk kepada gabungan entiti berikut:

 

 • AGROHARTA FERTILIZER SDN BHD (Registration No: 200301014887 (617307-W))

   

 • AGROHARTA CHEMICALS SDN BHD (Registration No: 200701014348 (772354-H))

   

 • AGROHARTA SPECIALTIES SDN BHD (Registration No: 202301032506 (1526429-H))
PENGUMPULAN & PENGGUNAAN DATA
 
Agroharta mengumpulkan maklumat baik secara langsung dan tidak langsung daripada anda. Pengumpulan secara langsung berlaku apabila anda berinteraksi dengan aplikasi dan laman web kami, mendaftar untuk akaun bagi menggunakan perkhidmatan kami, mengambil bahagian dalam inisiatif digital kami, atau berkomunikasi dengan kami melalui emel, sembang, telefon, atau cara lain.
 
Pengumpulan maklumat tidak langsung melibatkan pemerolehan data daripada pihak ketiga seperti perkhidmatan pengesahan identiti, agensi pengawalseliaan dan penguatkuasaan, pangkalan data awam, dan pihak yang berkaitan, tertakluk kepada persetujuan anda.
 

Data peribadi yang mungkin kami kumpulkan dan proses termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

 

 • Maklumat peribadi seperti nama, tarikh lahir, umur, jantina, kebangsaan, kaum, butiran pekerjaan dan pendapatan, nombor pengenalan yang dikeluarkan oleh kerajaan (contohnya, nombor pasport, Kad Pengenalan Pendaftaran Kebangsaan), dan data lokasi.

   

 • Butiran hubungan termasuk alamat kediaman, alamat surat-menyurat, dan alamat bil, nombor telefon/faks, dan alamat emel.

   

 • Maklumat berkaitan perniagaan daripada peniaga dan peniaga sekutu kami, mencerminkan urusan dan interaksi mereka dengan kami.

   

 • Maklum balas dan pendapat tentang produk dan perkhidmatan kami yang secara langsung diberikan kepada kami atau diterbitkan di platform lain.

   

 • Maklumat peranti seperti butiran perkakasan, nombor IMEI, model telefon, versi aplikasi, dan versi sistem operasi.

   

 • Maklumat log seperti data pelayar, geolokasi, alamat IP, tempoh penggunaan, dan maklumat diagnostik.

   

 • Data program kesetiaan jika anda menyertai program tersebut, termasuk status akaun, baucar yang dikumpul dan digunakan, mata yang diperoleh, sejarah penebusan, sejarah pembelian, dan status ganjaran.

   

Kami mungkin mengumpulkan data peribadi daripada anda untuk tujuan berikut:
 
 1. Pengesahan Identiti dan Hubungan: Untuk butiran peribadi dan maklumat hubungan yang disediakan, kami menggunakan data ini untuk mengesahkan identiti anda selaras dengan undang-undang anti-pengubahan wang haram dan pencegahan pembiayaan keganasan, menghubungi anda melalui pelbagai cara, dan memperibadikan komunikasi serta perkhidmatan kami.

   

 2. Pengumpulan Data Secara Automatik: Data yang dikumpul secara automatik digunakan untuk mengoptimumkan penyajian kandungan untuk peranti anda, memudahkan penyertaan dalam ciri-ciri Aplikasi dan Laman Web kami, dan meningkatkan keselamatan platform digital kami.

   

 3. Analisis Keutamaan dan Tingkah Laku Pengguna: Kami menganalisis maklumat tentang keutamaan anda, pergerakan dalam talian, dan penggunaan Aplikasi/Laman Web untuk memperbaiki kandungan dan perkhidmatan kami, memahami keperluan dan minat anda, dan untuk tujuan pemasaran.

   

 4. Pemasaran dan Pengiklanan: Untuk menyasarkan kempen pemasaran kami dengan berkesan, kami mungkin menggunakan data anda untuk menyediakan iklan berasaskan minat yang dipersonalisasi dan meningkatkan pengalaman pelanggan anda.

   

 5. Penyediaan Perkhidmatan: Kami memproses data anda untuk menyediakan perkhidmatan kami kepada anda, mengurus akaun anda, memproses pesanan, dan mengekalkan hubungan kami dengan anda. Ini termasuk sokongan pelanggan, menangani pertanyaan, dan tujuan pentadbiran.

   

 6. Promosi dan Pertandingan: Kami menggunakan data anda untuk menguruskan pertandingan dan promosi yang anda sertai, termasuk pengurusan ganjaran dan hadiah.

   

 7. Pemadanan Data untuk Perkhidmatan Dipersonalisasi: Kami melakukan pemadanan data untuk menawarkan perkhidmatan yang disesuaikan dengan keutamaan anda.

   

 8. Pengoptimuman Perisian dan Perkhidmatan: Untuk diagnostik dalaman, kemas kini perisian, penyelenggaraan, sokongan teknikal, dan notis penting.

   

 9. Penyimpanan Rekod dan Tujuan Pentadbiran: Kami menyelenggara dan mengemaskini pangkalan data maklumat, menguruskan hal-hal perkhidmatan pelanggan, dan untuk penggunaan pentadbiran lain.

   

 10. Pengesanan Penipuan dan Pematuhan Undang-undang: Untuk mengesan dan menyiasat aktiviti penipuan, mematuhi obligasi undang-undang, membalas permintaan kerajaan, dan menguruskan risiko termasuk pemeriksaan kredit.

   

 11. Transaksi Korporat: Berkaitan dengan penggabungan, akuisisi, transaksi pembiayaan, atau usaha sama.

   

 12. Tujuan Lain: Untuk tujuan lain yang perlu atau berkaitan di mana dibenarkan di bawah undang-undang perlindungan data yang berkenaan.

   

Persetujuan Pengumpulan Data
 
Kami mengumpulkan data peribadi melalui Aplikasi dan Laman Web kami apabila perlu untuk tujuan yang dinyatakan di atas, atau seperti yang dimaklumkan secara khusus pada masa pengumpulan. Untuk sebarang tujuan baru yang tidak termasuk di sini, kami akan memberikan notifikasi mengikut Notis Privasi ini.
 
Anonymous Information
 
We may anonymise or aggregate your personal data, excluding information that makes it personally identifiable (“Anonymous Information”). As Anonymous Information is no longer considered personal data, it is not subject to this Privacy Policy.
 
Mengendalikan Maklumat Peribadi Anda dan Mengamankan Persetujuan Anda:
 
Di Agroharta, kami memahami pentingnya data peribadi anda dan berkomitmen untuk memprosesnya secara bertanggungjawab. Sekiranya kami bergantung pada persetujuan anda untuk pemprosesan data peribadi anda, anda mempunyai hak untuk menarik balik persetujuan ini pada bila-bila masa. Ini boleh dilakukan dengan menghubungi kami menggunakan butiran yang disediakan di akhir kenyataan ini. Sila sedar bahawa menarik balik persetujuan anda tidak menjejaskan kesahihan sebarang pemprosesan yang kami lakukan sebelum penarikan anda, juga tidak menjejaskan pemprosesan data peribadi anda yang dilakukan berdasarkan asas pemprosesan yang sah selain dari persetujuan.
 
There are situations where we process your personal data based on lawful grounds other than consent. In such cases, we do this to efficiently provide you with our services, including but not limited to, the KUDA MERAH app, KM Busines app, and our website. Sometimes, it may not be feasible for us to seek your consent, especially when processing is necessary for reasons such as fraud detection.
 
Pemberian data peribadi anda mungkin sama ada mandatori atau sukarela, bergantung pada mengapa kami memerlukannya. Jika memberikan data anda adalah mandatori, tidak menyediakannya mungkin bermakna kami tidak dapat menawarkan perkhidmatan kami kepada anda atau berinteraksi dengan anda dengan cara lain. Jika anda memilih untuk tidak memberikan data yang diperlukan, atau jika anda tidak bersetuju dengan Dasar Privasi ini, kami mungkin tidak dapat menyediakan perkhidmatan kami kepada anda.
 
Persetujuan yang diberikan oleh anda termasuk apa-apa persetujuan yang diberikan oleh seseorang yang bertindak sah bagi pihak anda.
 
Penyimpanan Data Peribadi Anda dengan Selamat
 
Semua maklumat yang anda berikan kepada kami disimpan dengan selamat. Kami menggunakan langkah-langkah pengurusan, teknikal, dan fizikal yang sesuai untuk melindungi data peribadi anda daripada kehilangan, salah guna, akses yang tidak dibenarkan, pendedahan, pengubahan, atau pemusnahan, selaras dengan undang-undang perlindungan data yang berkenaan. Selanjutnya, kami memastikan keselamatan data peribadi anda ketika ia diproses oleh pemproses data kami, dengan melaksanakan langkah-langkah untuk menghalang pengekalan data lebih lama daripada tempoh pemprosesan yang diperlukan dan melindungi daripada akses, pemprosesan, pemadaman, kehilangan, atau penggunaan yang tidak dibenarkan atau kebetulan.
 
Jika anda diberikan (atau telah memilih) kata laluan untuk mengakses bahagian tertentu dari Aplikasi dan Laman Web kami, adalah tanggungjawab anda untuk menjaga kerahsiaan kata laluan ini. Kami menggesa anda agar tidak berkongsi kata laluan anda (termasuk kata laluan sekali guna (OTP), kata laluan sementara, atau kod pengesahan) dengan sesiapa pun.
 
Tempoh Penyimpanan Data Peribadi Anda Your Personal Data
 
Data peribadi anda hanya disimpan sepanjang masa yang diperlukan untuk tujuan ia dikumpulkan atau disediakan kepada kami, kecuali jika kewajipan undang-undang memerlukan penyimpanan yang lebih lama. Kami mengikuti garis panduan undang-undang, peraturan, dan amalan terbaik dalam hal ini, memastikan data anda diuruskan dengan sewajarnya sepanjang tempoh pengekalan data tersebut.
 
Pendedahan Data Peribadi Anda
 

Agroharta mengambil serius kerahsiaan data peribadi anda. Akses kepada data peribadi anda adalah terhad kepada beberapa kakitangan Agroharta dan pihak ketiga yang mungkin memerlukan akses untuk menawarkan anda perkhidmatan atau maklumat yang diminta. Pihak ketiga tersebut mungkin termasuk:

 • Agroharta’s parent company, affiliates, related entities, and other businesses within the same corporate group.

 • Kontraktor, subkontraktor, rakan kongsi perniagaan, penasihat profesional, atau penyedia perkhidmatan yang menyokong Agroharta, termasuk penyimpanan data, perkhidmatan pemprosesan, dan platform penglibatan pelanggan.

 • Pedagang yang bekerjasama dengan Agroharta untuk menyediakan produk, perkhidmatan, dan tawaran lain melalui perkhidmatan kami.

 • Institusi kewangan seperti bank, penerbit kad kredit, dan penyedia perkhidmatan pembayaran yang terlibat dalam pemprosesan transaksi anda.

 • Pembekal analitik dan enjin carian yang membantu dalam peningkatan aplikasi, laman web, dan perkhidmatan kami.

 • Entiti pengiklanan dan rangkaian yang menggunakan data untuk menampilkan iklan yang relevan.

 • Entiti yang terlibat dalam menyiasat atau memproses aktiviti berkaitan penipuan.

 • Dalam kes penstrukturan semula perniagaan seperti penggabungan atau pengambilalihan, data peribadi anda mungkin dikongsi dengan pihak yang berkaitan seperti rakan niaga, penasihat kewangan mereka, bank, dan peguam. Pemilik perniagaan baru juga mungkin menerima data ini.

 • Legal entities, regulatory or law enforcement authorities, government bodies, or others as required by law or to safeguard Agroharta’s rights, property, or safety, along with the safety of our customers.

 • Pihak ketiga lain seperti yang dinyatakan secara eksplisit pada titik pengumpulan data, tertakluk kepada persetujuan anda mengikut undang-undang yang berkenaan.

Data peribadi anda mungkin dipindahkan ke luar bidang kuasa tempatan sebagai sebahagian daripada perkhidmatan yang ditawarkan. Walaupun undang-undang perlindungan data di negara lain mungkin tidak menawarkan tahap perlindungan yang sama, kami memastikan langkah-langkah keselamatan yang mencukupi dilaksanakan untuk melindungi hak privasi anda seperti yang terperinci dalam Dasar Privasi ini. Sebarang pemindahan data antarabangsa berlaku di bawah syarat kerahsiaan dan keselamatan yang ketat.
 
Kepentingan Mengemukakan Maklumat Peribadi Anda
 
Ia adalah penting untuk anda menyediakan data peribadi yang diperlukan untuk komunikasi, promosi perkhidmatan kami, tawaran rakan kongsi, dan mengurus keselesaan untuk pelanggan korporat, pedagang, dan program kesetiaan. Kegagalan untuk menyediakan data ini mungkin mengakibatkan kami tidak dapat menawarkan perkhidmatan yang diminta, membuat cadangan yang sesuai, atau memproses data peribadi anda untuk tujuan yang dimaksudkan. Menjaga data peribadi anda supaya sentiasa dikemas kini adalah penting. Kami menggalakkan anda untuk mengekalkan maklumat terkini dalam akaun anda dan memaklumkan kepada kami tentang sebarang perubahan untuk rekod kami.
 
 
HAK ANDA BERKAITAN DATA PERIBADI ANDA
 
Sebagai pengguna yang dihargai perkhidmatan Agroharta, anda mempunyai beberapa hak berkenaan data peribadi anda, yang kami komited untuk menghormati dan memudahkan:

 1.  Akses: Anda boleh menghubungi kami pada bila-bila masa untuk meminta akses kepada maklumat peribadi yang kami rekodkan untuk anda.

 2.  Pembetulan/Pelengkap: Jika maklumat peribadi anda tidak tepat atau tidak lengkap, anda berhak menghubungi kami untuk membuat pembetulan yang perlu.

 3.  Pembatasan Pemprosesan: Anda berhak meminta kami untuk membatasi aktiviti pemprosesan yang berkaitan dengan data peribadi anda. Ini bermakna kami boleh menyimpan data anda tetapi tidak memprosesnya lebih lanjut tanpa persetujuan eksplisit anda.

 4.  Deletion of Data: You can ask us to erase or stop collecting, processing, or using your personal data.

 5.  Penarikan Persetujuan: Jika kami memproses data peribadi anda berdasarkan persetujuan anda, anda berhak menarik persetujuan ini pada bila-bila masa. Harap maklum bahawa ini mungkin mempengaruhi keupayaan kami untuk menyediakan anda dengan sesetengah perkhidmatan atau produk.

 6.  Bantahan terhadap Pemprosesan: Anda berhak membantah pemprosesan data peribadi anda, terutamanya berkaitan dengan pemasaran langsung. Anda boleh memilih untuk keluar atau berhenti langganan daripada komunikasi tersebut pada bila-bila masa.

For any requests related to access or correction of your personal data, please reach out to us in writing using the contact details provided. Note that we might ask you to complete a data access request form to process your request effectively. However, under certain circumstances, as allowed by applicable personal data protection laws, we reserve the right to decline your request, in which case we will provide a written explanation for our decision.
 
 
SECURITY OF YOUR DATA
 
We prioritize the security of your personal information and have implemented technical and organizational security measures to safeguard it against loss, misuse, unauthorized access, disclosure, alteration, or destruction. These measures reflect the sensitivity of the data we handle and are aligned with current technological standards.
 
 
UPDATING YOUR DETAILS OR PREFERENCES
 
We endeavor to maintain accurate and current records. You may review, modify, or request the deletion of your details by contacting us using the information provided below. Furthermore, should you prefer that your personal data not be utilized for marketing purposes, you are entitled to make this request. We will notify you before data collection if your information is to be used for such purposes or shared with third parties. This right may be exercised by reaching out to us. Please be advised that requesting the deletion of your data or your account may impact our ability to deliver our services to you. In compliance with legal obligations and for the integrity of our systems, certain data may be retained even after a deletion request.
 
 
COOKIES AND SIMILAR TECHNOLOGIES
 
Agroharta and our affiliates, along with third-party providers, utilize cookies and similar technologies to differentiate you from other users of our website. This aids in enhancing your browsing experience and improving the performance and utility of the website. The application of cookies and similar technologies is a common practice across websites and applications to collect information about your online activities.
 
A “cookie” is a small data file placed on your hard drive by websites during your visit. These files can store information such as a user ID to track your activity on the site. Our website primarily uses cookies to recognize repeat visits and monitor user traffic patterns.
 
Managing Cookies
 
You have the option to navigate our website without receiving cookies. You can set your browser to alert you before accepting cookies, allowing you to refuse them when notified. Additionally, you can turn off all cookies in your browser. For more guidance on cookies, including instructions on rejecting them in your browser, please visit this link.
 
Cookie Expiration
 
Cookies remain on your computer or mobile devices after you close your browser and will reactivate upon reopening the website unless you delete them. You can remove these cookies at any time, and they will not collect information when you are not accessing the website.
 
Links to Third Party Websites
 
Occasionally, our App and Website may include links to the websites and social media channels of our partners, service providers, business partners, and affiliates. Please be aware that these external sites and channels have their privacy policies. We are not responsible for these policies and encourage you to review them before submitting personal data.
 
 
UPDATES TO TO OUR PRIVACY POLICY
 
We reserve the right to modify, update, or amend the terms of this Privacy Policy. Any changes will be posted on our website and, when appropriate, notified to you via our App or other means such as email. It is important to regularly review the Privacy Policy. By continuing to use our App, Website, or Services, or maintaining communication with us after the effective date of changes, you agree to be bound by these amendments.
 
Language
 
This Privacy Policy is available in both English and Malay, and Chinese. In case of inconsistencies or discrepancies between the three versions, the English version will prevail.
 
Contacting Us
 
For any inquiries regarding this Privacy Policy or to exercise your rights as outlined herein, please reach out to us at [email protected] or visit our contact page at https://agroharta.com.my/contact/.
 
Effective Date: 1st February 2024
 

ADDENDUM FOR AGROHARTA DEALERS, SUB-DEALERS, AND AFFILIATES

 
PENGENALAN
 
This Addendum describes the methods of collection, use, processing, and disclosure of personal data of Agroharta Group’s prospective and existing dealers and sub-dealers. It supplements the information in the Privacy Policy and applies specifically to Agroharta dealers and sub-dealers. In case of any inconsistency between the Privacy Policy and this Addendum, this document prevails. All terms used here have the same meaning as defined in the Privacy Policy.
 
 
WHAT PERSONAL DATA IS COLLECTED AND PROCESSED AND WHY
 

For registration and usage of our Services for your business, you may need to provide:

 •  Personal details like full name, date of birth, nationality, ID or passport copies, address, phone number, preferred language, and account credentials;
 •  Contact details such as personal or business email, mobile number, and address;
 •  Financial information, including bank account numbers, statements, debit/credit card details, and credit agency data;
 •  Location information for easy discovery on the App’s live map; and
 •  Any other individual-identifying information as reasonably requested by Agroharta Group.

 

These are used for:

 •  Managing dealer/sub-dealer accounts;
 •  Identity verification to prevent fraud and enhance security;
 •  Eligibility assessment for registration;
 •  Communication, operational support, and query handling;
 •  Responding to user and customer queries about your business;
 •  Tracking business performance;
 •  Processing and sharing transaction records;
 •  Feedback collection to improve services and product offerings;
 •  Meeting legal and contractual obligations;
 •  Risk management, credit checks, policy and law compliance; and
 •  Other related purposes as outlined in the Privacy Policy.
 
 
DISCLOSURE
 
Besides the parties mentioned in the Privacy Policy’s “Disclosure of your information” section, your personal data may also be shared with our end users and customers.
 
 
OTHERS
 
If you provide other individuals’ data (like directors, shareholders, or business personnel), ensure you have their consent for our processing of their data.
 
For detailed information on Agroharta Group’s data protection and privacy practices, please refer to the Privacy Policy.