TERMA PERKHIDMATAN

 
Ini adalah Terma Perkhidmatan bagi keahlian KUDA MERAH (disebut selang-seli sebagai "Keahlian KM") dan aplikasi KUDA MERAH (disebut selang-seli sebagai "Aplikasi KM"), yang dikuasakan dan dibangunkan oleh Agroharta Fertilizer Sdn Bhd (selanjutnya disebut sebagai "Agroharta" atau "kami"). Dengan mendaftar sebagai ahli KUDA MERAH (selanjutnya disebut sebagai "Ahli KUDA MERAH", "Ahli KM", atau "anda"), dan/atau dengan membeli dan menggunakan mata dan/atau baucar melalui Aplikasi KM, anda dengan ini menunjukkan bahawa anda secara sukarela dan tidak dapat menarik balik, telah bersetuju untuk terikat dan menerima semua terma perkhidmatan yang ditetapkan di bawah.
 
Ahli KUDA MERAH adalah mereka yang telah log masuk ke dalam Aplikasi KUDA MERAH, dengan itu menjadi berhak kepada manfaat keahlian KUDA MERAH. Manfaat-manfaat ini dinyatakan dalam ciri-ciri dan tawaran aplikasi dan tertakluk kepada terma dan syarat yang digariskan di sini.
 
Kami menggesa anda untuk membaca terma perkhidmatan ini dengan teliti sebelum menyertai sebagai Ahli KUDA MERAH. Penglibatan anda dengan Aplikasi KUDA MERAH menandakan persetujuan anda kepada terma-terma ini, yang mengawal penggunaan anda terhadap Aplikasi dan keahlian KUDA MERAH
 
 
BAUCAR
 
Terma perkhidmatan berikut adalah digunakan untuk pengumpulan, penebusan, dan penggunaan baucar.
 
Anda berhak menerima baucar apabila menyertai Daft Masuk Harian, Kongsi & Untung, Lengkapkan Profil, atau menjawab soalan tinjauan Agroharta. Pengagihan baucar tersebut tertakluk kepada ketersediaan baucar dan budi bicara Agroharta.
 
Tinjauan dalam talian akan ditutup setelah Agroharta menerima bilangan respons yang mencukupi.
 
Setiap baucar akan mempunyai tempoh sah laku tertentu. Kecuali dinyatakan sebaliknya dalam dasar baucar tersebut, tempoh luput baucar adalah satu (1) tahun dari tarikh pengeluaran baucar tersebut. Peringatan tujuh (7) hari sebelum luput akan diberikan sebelum tamat tempoh baucar. Sekiranya baucar tidak digunakan selepas tarikh sah lukanya, Agroharta tidak akan melanjutkan tarikh luput.
 
Baucar hanya sah digunakan dan ditebus di aplikasi KUDA MERAH (versi iOS dan Android).
 
 1. Anda dibenarkan menggunakan baucar untuk pembelian produk sekali sahaja dan anda hanya boleh menebus sejumlah tertentu baucar dalam satu transaksi pembelian, di mana kuantiti baucar yang dibenarkan akan ditunjukkan oleh sistem.
 2. Nilai baucar adalah bersamaan dengan Satu Ringgit Malaysia (RM1.00) untuk setiap satu baucar.
 3. We reserve the ultimate right to alter, cancel, reject, or modify any order, or revoke the use of vouchers at our sole discretion for any reason whatsoever or no reason, including but not limited to any of the following circumstances
  (a) di mana ia menganggap atau mencurigai aktiviti penipuan atau lain-lain aktiviti haram;
  (b) di mana ia menganggap atau mencurigai baucar digunakan secara tidak beretika oleh ahli.

   

 4. Kecuali dinyatakan, baucar tidak sah digunakan dan ditebus bersama dengan promosi atau diskaun yang lain.

   

 5. Terma perkhidmatan tambahan mungkin dinyatakan dalam dasar berkaitan dengan baucar tertentu dan akan mengawal penggunaan dan penebusan baucar tertentu selain daripada terma dan perkhidmatan ini.

   

 6. Baucar tidak boleh dikembalikan / ditukar dengan wang tunai dan/atau dipindah milik untuk sesuatu yang bernilai.

   

 7. Baucar yang digunakan tidak boleh dikembalikan kecuali dalam kes pertikaian dalam masa 48 jam penggunaan.

   

 8. Sekiranya nilai produk yang hendak dibeli melebihi nilai baucar, sebarang baki bayaran yang belum dibayar mesti dibayar oleh anda. Sekiranya nilai produk yang hendak dibeli kurang daripada nilai baucar, baki baucar yang tinggal akan dilupuskan.

   

 9. Agroharta berhak penuh untuk mengubah, mengubah suai, meminda, atau menambah dasar, terma, dan syarat mengikut budi bicara sendiri pada bila-bila masa dan notis terlebih dahulu mungkin diberikan kepada anda.

   

 10. Sebarang keputusan yang dibuat oleh Agroharta adalah muktamad dan konklusif dan akan mengikat semua pihak.

   

MATA

 1. Terma perkhidmatan berikut diguna pakai untuk pengumpulan, pengagihan, dan penggunaan mata:
 2. Anda berhak mendapat mata apabila membeli produk KUDA MERAH melalui aplikasi KUDA MERAH (versi iOS dan Android).
 3. Setiap produk menawarkan jumlah mata yang berlainan. Anda mengakui bahawa produk yang menawarkan mata boleh berubah dari masa ke masa mengikut kepakaran Agroharta.
 4. Jika produk yang dibeli dikembalikan, ditukar, atau diganti oleh anda kepada pengedar, Agroharta berhak mengubah jumlah mata dalam akaun ahli mengikut budi bicara.

 5. Mata yang diberikan kepada anda adalah untuk penggunaan ahli tersebut sahaja dan tidak boleh dipindahkan kepada orang lain atau entiti lain dalam apa jua keadaan.

 6. Setiap mata yang dikreditkan ke akaun anda mempunyai tempoh sah tertentu. Semua mata yang diperoleh harus ditebus sebelum tamat tempoh, tanpa pengecualian atau lanjutan.

 7. Anda berhak menggunakan mata yang diperoleh untuk menebus:
  (a) Item hadiah;
  (b) Baucar - yang boleh digunakan sebagai wang tunai untuk pembelian produk (dalam bentuk rebat).

 8. Mata hanya boleh ditebus untuk item yang tersenarai dalam aplikasi, dan setiap item mempunyai keperluan mata tertentu untuk penebusan.

 9. Agroharta berhak mengubah atau menggantikan item hadiah pada bila-bila masa mengikut budi bicara.

 10. Jika anda menggunakan mata untuk menebus item hadiah, setelah item hadiah dipilih dan ditebus, anda tidak dibenarkan untuk membatalkan, menukar, menggantikan, atau mengembalikan item hadiah yang telah ditebus. Anda boleh memilih untuk mengambil sendiri atau penghantaran melalui pembekal perkhidmatan kurier yang dilantik. Bagi yang memilih untuk mengambil sendiri, mereka akan dimaklumkan tentang butiran pengambilan seperti lokasi pengambilan yang ditetapkan (pengedar KUDA MERAH terdekat). Anda harus bertanggungjawab penuh untuk mengisi dan melengkapkan nama, nombor telefon, dan alamat jika memilih penghantaran. Setelah menerima maklumat yang dihantar oleh anda, Agroharta akan mengatur untuk menghantar item hadiah ke alamat yang diberikan oleh anda, atau menyediakannya untuk diambil mengikut pilihan yang dipilih. Tiada perubahan penerima, alamat, atau lokasi pengambilan dibenarkan setelah permintaan penebusan dihantar oleh anda. Pengaturan dan penghantaran atau notifikasi untuk pengambilan akan mengambil masa kira-kira sepuluh (10) hari bekerja atau masa yang lebih lama mengikut jadual penghantaran logistik. Agroharta tidak bertanggungjawab jika item hadiah rosak atau hilang oleh logistik semasa penghantaran. Selanjutnya, Agroharta tidak bertanggungjawab atas kematian, kecederaan, kerugian langsung atau tidak langsung, kecurian, atau kerosakan apa jua yang mungkin dialami oleh anda berkaitan dengan atau selepas penebusan item hadiah. Jika item hadiah tidak dihantar atau tidak tersedia untuk diambil kerana kesilapan dalam maklumat yang dihantar oleh anda, Agroharta tidak akan menghantar semula, mengeluarkan semula, atau membenarkan pengambilan item hadiah dan tidak akan menggantikan mata yang ditebus. Begitu juga, jika alamat itu di luar jangkauan logistik, atau lokasi pengambilan yang ditetapkan tidak boleh diakses, Agroharta berhak menghantar item hadiah ke pengedar yang dipilih oleh anda.

 11. Setelah item hadiah dihantar ke alamat yang ditetapkan, tidak kira sama ada item hadiah diterima oleh sesiapa di alamat yang ditetapkan atau tiada siapa yang ada untuk menerima penghantaran, penghantaran dianggap selesai. Jika item hadiah rosak akibat kerosakan yang tidak disebabkan oleh logistik atau tindakan atau kecuaian penerima, anda mesti memaklumkan kepada Agroharta atau pengedar KUDA MERAH yang sah dalam masa satu (1) hari perniagaan dari tarikh penghantaran. Untuk memudahkan proses ini, anda dikehendaki menyediakan bukti, seperti gambar atau video membuka / membungkus bungkusan, dan item yang rosak / hilang. Ahli kemudian boleh mengembalikan item hadiah yang rosak dalam keadaan asal dan pembungkusannya, kepada Agroharta dalam tempoh yang ditetapkan, atas kos dan perbelanjaan anda sendiri. Agroharta akan mengatur untuk menghantar semula item hadiah setelah memastikan bahawa kerosakan itu tidak disebabkan oleh tindakan atau kecuaian anda atau disebabkan oleh logistik, dan diberikan bahawa stok untuk item hadiah yang asal masih ada. Jika stok tidak ada (iaitu, habis stok atau tidak lagi dihasilkan), anda dikehendaki memilih item hadiah lain yang tersedia dengan mata yang sama atau nilai yang serupa.
   
 12. Agroharta tidak memberikan jaminan atau waranti mengenai kualiti, kesesuaian, atau penggunaan item hadiah.

 13. Jika pelanggan menolak produk dan tertakluk kepada sebab-sebab yang diterima oleh pengedar dan pematuhan terma pembelian, pelanggan boleh menukar barang lain pengedar dengan nilai yang serupa.

 14. Semua item hadiah tersedia selagi stok masih ada.

 15. Semua mata yang diperoleh mesti ditebus oleh anda sebelum tarikh akaun ditutup. Semua mata yang tidak ditebus akan dibatalkan secara automatik dan lupus tanpa notis terlebih dahulu kepada anda.

 16. Agroharta berhak mengubah, mengubah suai, meminda, atau menambah dasar, terma, dan syarat mengikut budi bicara sendiri pada bila-bila masa dan notis terlebih dahulu mungkin diberikan kepada anda.

 17. Agroharta berhak menyesuaikan, mengurangkan, atau mengira semula mata yang diperoleh ke dalam akaun anda untuk tujuan membetulkan sebarang ketidaksesuaian atau ketidaktepatan dalam pengagihan atau ganjaran mata.

Sebarang keputusan yang dibuat oleh Agroharta adalah muktamad dan konklusif dan akan mengikat semua pihak.
 
HAK DAN TANGGUNGJAWAB PENIAGA
 
 1. Setiap peniaga dikehendaki secara aktif mempromosikan aplikasi KUDA MERAH pada setiap masa kepada pengguna/ahli akhirnya.

 2. Setiap peniaga dikehendaki membimbing pengguna/ahli dalam menggunakan aplikasi KUDA MERAH.


HAK DAN TANGGUNGJAWAB AHLI

 1. Anda mestilah berumur sekurang-kurangnya lapan belas (18) tahun pada tarikh mendaftar dan telah menyelesaikan proses pendaftaran sepenuhnya. Sekiranya anda belum mencapai umur majoriti pada tarikh mendaftar, anda dianggap telah mendapat kebenaran daripada ibu bapa atau penjaga sebelum pendaftaran.

 2. Sekiranya anda mendaftar sebagai wakil bagi pihak syarikat / perniagaan / perkongsian / persatuan atau apa-apa bentuk perniagaan lain, anda dianggap telah mendapat kebenaran yang sah dan undang-undang entiti tersebut. Sekiranya produk dibeli atas nama syarikat / perniagaan / perkongsian / persatuan atau apa-apa bentuk perniagaan lain, anda harus memberikan maklumat entiti tersebut dan mendaftarkan entiti tersebut sebagai ahli dalam aplikasi KUDA MERAH. Mata yang diperoleh daripada pembelian produk atas nama entiti akan dikreditkan ke akaun entiti tersebut.

 3. Setiap ahli KM mesti berusaha menjaga keselamatan, keselamatan penggunaan, dan kerahsiaan akaunnya sendiri, termasuk tetapi tidak terhad kepada maklumat nama pengguna dan kata laluan yang dikeluarkan kepada ahli.

 4. Setiap ahli KM bertanggungjawab sepenuhnya atas semua maklumat yang dihantar, disiarkan atau sebaliknya disediakan semasa penggunaan, pembelian atau penebusan mata atau baucar.

 5. Setiap ahli KM harus memberikan data, respons, atau maklumat yang tepat kepada Agroharta dan dilarang memberikan, mengemukakan, atau menyampaikan data, respons, atau maklumat yang palsu, tidak tepat, penipuan, atau mengelirukan.

 6. Sekiranya anda memberikan data peribadinya berkaitan dengan pihak ketiga untuk tujuan pemenuhan mata, baucar atau lain-lain, anda dengan ini mengesahkan bagi pihak pihak ketiga tersebut bahawa dia telah bersetuju untuk berkongsi data peribadinya dengan Agroharta.

 7. KUDA MERAH tidak akan bertanggungjawab atas sebarang risiko yang berkaitan dengan akaun anda, sama ada akaun tersebut hilang, dicuri, digodam, disalahgunakan, disalahgunakan atau digunakan oleh pihak ketiga.

 8. Akaun ahli KM adalah dilarang sama sekali untuk dipindahkan, dikongsi, diamanahkan atau diinovasikan oleh ahli tersebut kepada orang atau entiti lain.

  Ahli KM bersetuju bahawa Agroharta berhak menggunakan, mengendalikan atau mendedahkan apa-apa maklumat atau data yang diberikan atau dikemukakan oleh ahli mengikut undang-undang dan peraturan yang berlaku mengenai undang-undang privasi.

PENAMATAN AKAUN DAN PENGUNDURAN KEAHLIAN

 1. Sekiranya anda ingin menamatkan akaun anda bersama KUDA MERAH, anda juga memilih untuk mengundurkan diri dari keahlian KUDA MERAH. Tindakan ini boleh dimulakan pada bila-bila masa dengan melayari 'Akaun > Tetapkan Profil > Padam Akaun' dalam aplikasi KUDA MERAH. Proses ini membolehkan penghapusan langsung akaun anda dan pengunduran dari keahlian.

 2. Adalah penting untuk memahami bahawa membuat keputusan untuk menghapus akaun anda dan mengundurkan diri dari keahlian adalah tidak boleh dikembalikan dan membawa kepada kesan kekal yang signifikan.

 3. Setelah akaun ditamatkan dan keahlian ditarik balik, semua baucar dan mata KUDA MERAH yang terkumpul akan dilucutkan. Sekiranya anda memutuskan untuk menyertai kami semula pada masa hadapan, tidak akan mungkin untuk mengembalikan baucar dan mata yang telah terkumpul dalam akaun anda sebelumnya.

 4. Tambahan pula, sebarang kemajuan atau aktiviti yang dilakukan dalam aplikasi, bersama dengan faedah keahlian anda, akan dibatalkan. Untuk kembali kepada menyertai kami bermakna anda akan bermula dari awal, kerana pencapaian, rekod, dan status keahlian anda sebelumnya tidak dapat dipulihkan.

 5. Akaun anda, bersama dengan keahlian anda, tidak akan dapat diakses, tidak dapat dipulihkan, dan berhenti wujud berserta faedahnya.

 6. Kami sangat mengesyorkan agar anda meneliti sebarang baucar atau Mata yang belum dituntut untuk memaksimumkan faedah anda sebelum memutuskan untuk menamatkan akaun dan pengunduran keahlian. Sekiranya anda memerlukan penjelasan lanjut atau memerlukan bantuan mengenai proses ini, sila jangan ragu-ragu untuk menghubungi pasukan sokongan kami.

PENAFIAN

 1. Agroharta tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan, risiko atau kerugian yang berkaitan dengan tindakan atau kecuaian ahli dalam penggunaan nama pengguna dan/atau kata laluan, atau oleh mana-mana pihak ketiga.

 2. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang dan peraturan yang berkaitan, Agroharta dengan tegas mengecualikan apa-apa jaminan, representasi, waranti, syarat, terma atau janji apa pun, sama ada nyata atau tersirat, statutori atau lain-lain, atau apa-apa representasi atau waranti yang timbul daripada penggunaan atau adat atau perdagangan atau dengan operasi undang-undang, termasuk tetapi tidak terhad kepada susunan, keaslian, ketepatan, kelengkapan, ketepatan, ketepatan waktu, mata wang, tidak melanggar, kelayakan untuk tujuan tertentu berkenaan dengan Mata dan/atau Baucar.

 3. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang dan peraturan yang berkaitan, Agroharta mengecualikan semua waranti, hak dan penyelesaian, sama ada nyata atau tersirat, yang ahli sebaliknya berhak, jika ada.

 4. Agroharta tidak memberikan sebarang waranti mengenai prestasi dan/atau keupayaan aplikasi KUDA MERAH (versi iOS dan Android).

  Anda menerima dan mengakui bahawa Agroharta boleh menggantung, menamatkan dan/atau menghentikan pengumpulan, penggunaan dan/atau penebusan Mata dan/atau Baucar mengikut budi bicara mutlaknya tanpa notis terlebih dahulu dan tanpa sebarang liabiliti kepada anda.

PELBAGAI

 1. Mana-mana peruntukan atau klausa dalam polisi baucar, terma dan perkhidmatan yang ditetapkan di sini dan apa-apa terma dan perkhidmatan lain yang mungkin dipersetujui atau diterima oleh ahli yang tidak sah, dilarang atau tidak boleh dikuatkuasakan hendaklah tidak berkesan setakat ketidaksahtahuan, kekosongan, larangan atau ketidakbolehkuatkuasaan tanpa membatalkan peruntukan lain di sini, dan apa-apa ketidaksahtahuan, kekosongan, larangan atau ketidakbolehkuatkuasaan tersebut tidak akan membatalkan atau menyatakan tidak sah atau tidak sah apa-apa peruntukan atau klausa atau terma dan perkhidmatan lain.

 2. Agroharta berhak mengubah, memodifikasi, menambah atau dengan cara lain mengubah terma dan perkhidmatan ini dari semasa ke semasa, dan dengan cara yang Agroharta anggap sesuai mengikut budi bicaranya semata-mata. Ahli hendaklah terikat dengan terma dan perkhidmatan yang diubah, diubah suai, ditambah atau dipinda tersebut. Walau bagaimanapun, sekiranya ahli terus menggunakan mata, baucar dan/atau aplikasi, mengikut kesnya, selepas perubahan, pengubahan dan/atau pindaan tersebut, ahli dianggap telah menerima perubahan, pengubahan dan/atau pindaan tersebut.

 3. Terma Perkhidmatan ini tersedia dalam bahasa Inggeris, Bahasa Melayu, dan Bahasa Cina. Sekiranya terdapat ketidakselarasan atau percanggahan antara kedua-dua versi, versi bahasa Inggeris akan diutamakan.

 4. Terma perkhidmatan di sini akan ditadbir oleh Undang-Undang Malaysia dan tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif Mahkamah Malaysia.